سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط فرید دری
اخبار
نمایش از 18 آذر 1392
پرینتشنیدیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد فعالیت تلویزیون ژوندون را به حالت تعلیق در آورد. اعتراضات مدنی، مبارزات دادخواهانه وحق طلبانۀ کتلۀ بزرگ توهین شده ازنشرات این تلویزیون؛ اولین ثمره اش را خواهد داد. هرچند اعلان به محاکمه کشانیدن توهین کننده ها شاید به منظور تغییر اذهان عامه وامید وار ساختن اعتراض کننده ها به عدالت دولتی باشد ودولت می خواهد با این اعلان موضوع را ازدست مردم خارج ساخته وخود به سمت وسو دادن آن بپردازد.

 

تاجیک ها به مثابۀ ستون مطمئن این مبارزۀ دادخواهانه ؛ این را می دانندکه ادعای برتری جویی پشتون؛ با ژوندون آغاز نشده است وبا مُهر وموم کردن دروازۀ ژوندون؛ پایان نیزنمی یابد. این تفوق طلبی تاریخ دراز دارد. چه مغز های تاجیک که با ضرب قنداق تفنگ استبداد قومی پاشان شده است، چه جوان هایی که به«جرم!» مبارزه در برابر بی عدالتی های قومی به خاک وخون غلتیده اند وچه نخبه های تاجیک که اسیر کنده وزندان شدند وچه بسیاراند تاجیک هایی که ازوظایف دولتی شان طرد وآواره ودر به در برای به دست آوردن لقمه نانی راهی ملک های بیگانه شدند ویا با داشتن بهترین ومعتبر ترین اسناد تحصیلی راهی قریه ها وقشلاق ها برای دهقانی و مزدوری گردیدند. چندین نسل شاهد این ادعا بوده است که پشتون ها مالک مطلق این سرزمین هستند وتاجیک ها کتلۀ آمده از بیرون وبی وطن می باشند. امروز جنرال طاقت وژوندون بر این ادعا صرف یک کلمه افزوده اند. چه تفاوتی میان اظهارات تکراری ودایمی داکترعثمان روستار تره کی که پشتون ها را مالک این وطن وتروریسم طالب؛ این بازوی نظامی برتری جویی قومی پشتون را؛ مقاومت ملی می خواند و درصدد اجرایی کردن تفکر فاشیستی« برادر بزرگ» دراین سرزمین است؛ وجود دارد ؛ با طاقت وجود دارد؟ کسی می تواند اختلافی میان اظهارات جنرال طاقت وبیانات داکتر انورالحق احدی رئیس حزب قومگرای« افغان ملت» بیابد. وقتی که سقوط کابل به دست وحشت طالبان را« دریافت فرمول حل نظامیی مشکل افغانستان» می دانست وطالب ها را ازاشتراک دادن دیگر اقوام دردولت بر حذر می داشت وتوصیه می کرد که طالب ها باید« دولت پشتون هارا» درکشور ایجاد نمایند؟
تفاوت میان اظهارات طاقت که خود را« بادار وواکدار» این ملک می خواند وگفتار «باری جهانی» شاعر زبان پشتو که خود را« سردار» این وطن می داند؛ فقط درنظم ونثر بودن آنست. سال هاست که جریدۀ افغان ملت، افغان رسالت وتعداد دیگری ازنشریه های متعلق به برتری جویان پشتون؛ برتری وتفوق این قوم را زمزمه می نمایند و بارها دیده شده است که دشنام های رکیک تر ازطاقت به نشانی تاجیک ها حواله کرده اند. همین اکنون تعدادی ازتلویزیون های برون مرزی، نشرات کاغذی وبرقی به این جمع افزوده شده اند وبه طعنه زنی وتهمت ومخالفت با زبان وفرهنگ تاجیک ها مصروف اند وتفکرات حذفی ورانده شدن تاجیک ها را درذهن های مریض تمامیت خواهان تزریق می نمایند. بخش بزرگی ازماشین دولتی امروز کشور در راستای دشمنی با هویت تاجیک ها ودر انزوا قراردادن آن فعال می باشد. صد ها دلیل نا گفتۀ دیگرمسئولیت مبارزه دشوار وطولانی را به عهدۀ تاجیک ها می گذارد. برتری جویان بدون شک ازاین بعد تند تر خواهند شد وهمه اسباب دست داشتۀ شان را علیه ما به کار خواهند برد. راه پیمایی آرام، متمدنانه وبا وقار دیروز که درجۀ بالایی از تدبیر وروز آمد بودن را به تماشا گذاشت وشعار هایی که اعتراض کنندگان حمل می کردند؛ خطوط قرمز را با جرآت عبور نمود. جامۀ تقدس« هرکی ازافغانستان است؛ افغان است» دریده شد. راه پیمایان با صراحت، جرآت ومصمم از« افغان» بودن تبرا جستند واین قبا را برای شان نازیبا ونا مآنوس یافتند که نمی تواند آن ها را آنچه که هستند وآنچه که می خواهند باشند؛ به معرفی بگذارد. این اعتراض دیگر در صحبت های بستۀ پالتاکی وشعار های جسته وگریختۀ صفحات رخنما محدود نمانده است . حال اعتراضات آفتابی شده اند. صف بندی های جدیدی رونما خواهد شد. وضعیت جدید ایجابات خودش را خواهد داشت و آمادگی های دیگری را اقتضاء خواهد کرد.


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید