سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط پایگاه تاجیکان
اخبار
نمایش از 14 بهمن 1392
پرینت

جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی اوزبک های اوغانستان که برای معاون اول شدن در ریاست جمهوری آینده تلاش دارد، در این روز ها سرگرم سفر های مخفیانه به چند کشور آسیای میانه می باشد . در مورد این سفر ها ی مخفیانه،انگیزه ها و هدف های آن در رسانه های داخل اوغانستان هیچ تبصره و صحبتی انجام نشده است ، اما در برخی رسانه های خارجی به آن اشاره هایی شده است . اینک ما نیز یک تبصره گک بسیار کوتاه در این مورد داریم که به شما خواننده گان گرامی پیشکش می کنیم:هرچند که شماری از به اصطلاح " آگاهان امور سیاسی " جنرال دوستم را جدی نمی گیرند و نقش او را چیزی بیشتر از یک نقش نمایشی نمی دانند، به نظر ما جنرال دوستم یکی از زیرک ترین بازی گران در صحنه سیاسی اوغانستان می باشد که در حال بیسوادی و تعلق داشتن به یک اقلیت نه چندان بزرگ ، توانسته است یکی از چهره های محوری و بارز در تعین میسر جریانات پیش آمده در اوغانستان باشد.

امروز نیز ، جنرال دوستم ، پس از این که برای خودش یک نشانی و آدرس مشخص پیدا کرده است و از جایگاه نامزد معاون اول در یک تیم معین سخن می گوید ، برای تثبیت و تحکیم پایه های اقتدار  رو به زوال خود بسیار جدی تلاش می کند.  جنرال دوستم ، در عین بودن در گروه انتخاباتی اشرف غنی احمد زی ، از همان نشانی به سود خود کار می گیرد  و میخواهد که پس از این انتخابات و جدا از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد و به کجارسد، خودش قوی تر و با امکانات و امتیازات بیشتر به زنده گی سیاسی خود ادامه دهد و یکی از محوری ترین چهره ها در معادلات و معاملات آینده باشد .

شرایط اوغانستان بسیار پیچیده و بحرانی و غیر قابل پیش بینی است . خیلی پیش آمد های گوناگون و ناهمگون و حتی متضاد در یک زمان در حال رشد کردن و شکل گرفتن می باشند . کس به درستی پیش بینی کرده نمی تواند که تا چند ماه بعد ، چه وضعیتی به راستی در اوغانستان حاکم میگردد. کسانی که این پیچیده گی ها و این گوناگونی عناصر شکل دهندۀ آینده را نمی بینند و نمی شناسند ، در این بازی های که در اوغانستان و منطقه جریان دارد ، بازنده خواهند بود.

پان تورکیست های اوغانستان که مشاوران  جنرال دوستم و نظریه پردازان اصلی سازمان سیاسی اوزبک ها ( جنبش ملی اسلامی) هستند، پیچیده گی ها را درک می کنند و میخواهند که جنرال دوستم و همراهان اوزبک او  برای هرگونه تحول و پیش آمد در آینده آماده گی داشته باشند. آنها در عین حالی که در بازی های انتخاباتی سهم فعال می گیرند و تلاش دارند که بیشترین سود را از آن ببرند، می کوشند برای پیش آمد های احتمالی دیگری نیز آماده باشند و از آن برای اقتدار بیشتر خویش بهره جویی کنند.

پان تورکیست ها ، از تجارب گذشته ای خویش در منطقه ، اهمیت این کار را بسیار خوب می دانند که آماده گی داشتن برای سوار شدن بر موج تحولات کشوری و منطقه ای چه سود های سرنوشت ساز برای شان می داشته باشد . با همین روش و رفتار و دور اندیشی رهبران پان تورکیست بود که توانستند از هیچ خود در فرارودان صاحب خیلی چیز های شوند که کسی در خواب هم نمی توانست ببیند. امروز اوزبک ها در مناطقی که اکثریت باشنده گانش مردم تاجیک و قرقیز بود ، در سمرقند و بخارا  و تاشکند و جا های دیگر، اوزبکستان خود را ساخته اند . پان تورکیست ها ، به حدی موفق بودند که حرکت بلشویکی را در آن منطقه به بسیار مهارت و به زودی در قبضه خود گرفتند و همه کار ها را به سود قوم خود چرخاندند .

امروز ، باوصف اینکه خیلی ها جنرال دوستم و همراهان پان تورکیست او را دست کم می گیرند ، این گروه در حقیقت یکی از با برنامه ترین و دور اندیش ترین گروه های فعال سیاسی در اوغانستان می باشد که میخواهد از هیچ خود بیشترین دست آورد ها را داشته باشد.

سوگمندانه ، یگانه مردمانی که هنوز هم خواب هستند و در بزرگترین بازی ها ، بی هیچ آماده گی و بی هیچ برنامه دور اندیشانه و روشن ، شرکت می کنند و خواست ها و نقشه های شان بر محور منافع شخصی و خانواده گی و بسیار کوتاه نظرانه و مقطعی و یک بعدی  می باشد ، تاجیک های عزیز و گرامی ما هستند . کسانی که از نشانی تاجیک ها ، وارد بازی شده اند، هیچکدامش برابر به یک چهارم جنرال دوستم و همراهان پان تورکیست وی ، دید و نگرش و برنامه راهبردی و دور اندیشانه ندارند. اگر این وضع باشد، اگر همه چیز شخصی باشد و برنامه ای درست و دقیق و راهبردی نداشته باشند، در هر مقطع ، در هر پیچ و تابی که روند سیاسی در اوغانستان به خود ببیند، تاجیک های ما میدان را می بازند و هیچ دستآوردی مهمی  هم نخواهند داشت .

زیرک ترین و باهوش ترین سیاستمداری که در میان شخصیت های موثر کنونی ما تاجیک ها داریم که تاحدودی صاحب یک سنجش و نگرش دور اندیشانه است و منافع شخصی خود را به منافع قومی گره می زند و می تواند مایۀ امیدی برای مردم تاجیک خراسان ( اوغانستان ) باشد، استاد عطا محمد نور ، استاندار مقتدر بلخ است. هر چند که استاد عطا با روش های هوشیارانه و درست خویش در برابر فشار های گوناگون پشتونیست ها ، پان تورکیست ها و افراط گرایان دیگری که به گرفتن قدرت در بلخ و مناطق دیگر سمت شمال لحظه شماری می کنند و یک لحظه از توطئه چیدن و مشکل آفریدن دست بردار نبوده اند ، تا کنون توانسته است که مقاومت کند و نقشه های رقیبان و دشمنانش را تا حد زیاد نقش بر آب سازد و به مثابه یک رهبر و مدیر با کفایت و توانا تبارز کند و شناخته شود و یک موقعیت استوار داشته باشد ، اما برای ما روشن نیست که آیا استاد عطا برای این حالت بحرانی و التهابی و پیچیده و چندین بعدی که رویداد های احتمالی در اوغانستان به خود خواهد گرفت  کدام برنامه و اندیشه و نگرش دور اندیشانه ، همه جانبه و روشن دارد یا نه؟

ما نشانه های این را که یکی از به اصطلاح رهبران تاجیک برای سازمان دهی تمام ظرفیت ها و توانایی های نهفته در میان مردم تاجیک کاری کرده باشند ، نمی بینیم . در همین حالی که پشتون و هزاره و اوزبک تمام کوشش های خود را به خرچ می دهند که از کمترین ظرفیت های خود بزرگترین سود ها را ببرند و از ذره ذره توانایی های موجود در میان قوم خود کار می گیرند و برای تثبیت بهتر نقش و موقعیت خود ده ها برنامه کوچک و بزرگ دارند، تاجیک ها هنوز هم در بی سرنوشتی و بی برنامه گی به هر سو سرگردان هستند.

ما به چشم خویش می بینیم که دیگران ، در هر حدی که هستند ، با تمام توانایی های خود ، در پی دست یابی به خواست های کلان قومی خویش هستند و اگر منافعی برای شخص خود هم می خواهند آن را با منافع قبیله و قوم خود گره می زنند و خود را در یک تصویر بزرگ ملی خود شان جای می دهند. اما اکثر به اصطلاح رهبران تاجیک ، بیشتر از هرچیزی دیگر ، به منافع شخصی خود می اندیشند و خواست های شان کوچک است و مقطعی . به چیزی به نام منافع بزرگتر قومی نه باور دارند و نه آن را به درستی می شناسند. این یکی از مشکل های بسیار بزرگ ما تاجیک هاست که در اوغانستان با آن روبه رو می باشیم. در کشوری که همه امور ، همه مسایل ، همه کارها و روند ها ، قومی است ، اما کلانکاران تاجیک این مساله را به درستی درک نمی کنند و هنوز هم به قوم و منافع قومی کوچکترین التفات و توجه ندارند.

ما به تاجیک های عزیز خود این هوشدار  را می دهیم که اگر خود را درست جمع و جور نکنند ، اگر یک برنامه ای راهبردی و دور اندیشانۀ دقیق و روشن نداشته باشند، اگر از تمامی امکانات و ظرفیت های انسانی تاجیک ها به درستی و خوبی کار نگیرند، اگر این پراگنده گی و به فرق یکدیگر زدن ها را به یک سو نگذارند، اگر جایگاه راستین و نقش اساسی مردم تاجیک را در تحلیل ها و برنامه های خود تعریف و تعین نکنند ، اگر هدف های کلان قومی را جایگزین خواست های شخصی و مقطعی خود نسازند، در رویداد های که در پیش روی ما قرار دارند ، در پیش آمد های غیر مترقبه و غافلگیر کننده آینده ، یگانه بازنده واقعی در هر میدان و در هر بازی سیاسی ، ما تاجیک ها خواهیم بود . کسانی که امروز از روی سطحی نگری ، بالای جنرال دوستم و اشرف غنی و دیگران ریشخندی می کنند، فردا به حال خود خواهند گریست و از پیروزی های رقیبان و دشمنان ما حیران خواهند گشت.

با سپاس .

پایگاه " تاجیکان "

سوم فبروری سال 2014

نظرات   

 
+1 #1 Murtaza 1392-11-19 06:06
سلام به نویسنده عزیز و تمام دوستان، این یک واقعیت بزرگ است که قوم تاجک در افغانستان به شکل پراگنده در هر عرصه عمل میکنند و فقدان یک رهبری که این قوم را منسجم نموده و یک پلان برای آینده در نظر داشته باشد نیست، رهبران کنونی ما بخاطر منافع شخصی خویش پلان های کوتاه مدتی دارند و هیچ گونه حس قوم دوستی در فکرشان خطور نمی کند، ما تاجکان باید که بیدار شده و از ظرفیت های خویش استفاده کنید در غیر آن روزی در نقشه ی این کشور هم نخواهیم بود
بازگو کردن
 
 
+2 #2 خموش 1392-11-26 06:40
اینبار منحیث یک زن میخواهم ابراز نطر وعقیده نمایم:شعار عای کاذبانه را که گویا تمام ملیت های ساکن درافغانستان با هم برادروبرابر اند چی ساده لوحانه میپذیریم وقبول میکنیم ودراین عرصه ناخود آگاه از بازی آشکارونهان قبیله پرستان حمایت میکنیم.برای اینکه ما تاجیک ها انعطاف پذیریم وبااین کار خود همیشه درحاشیه قرلر میگیریم وحقوق حقه خودرا ازدست میدهیم.وواقعیت این است که نخبه گان ماهم باایجاد یک نهادیکه درحصول حقوق ما وتنویر ذهنیت های مان دربازی های سیاسی که درجامعه ما پیاده گردیده اقدام عملی وحقیقی ومثمر انجام نمیدهندوقراریکه در بالا برادرما تذکار داده است همه بفکر منافع شخصی خود هستند وکدام برنامه دورنمایی برای بقای ملت ما ندارندویا بشکل مختصر بگویم فعلا ملت ما کسی حقیقی را ندارد که دلسوزانه آنهارا صاحبی نمایندهمه بی تفاوت هستند وبدون درک به گروهای که تیشه به ریشه شان میزنند یکجا میشوند وخوش خدمتی هم میکنند.اصلا قاطیعت دراعمال ما نیست،همه فعالیت ماپراگنده و برای زنده ماندن است نه زندگی کردن ،بفکر آینده فرزندان خود حتی نیستیمورنج این استعماروسلطه جویی ها را سالهاست متقبل میشویم وفرزندان ما نیز چنین خواهند بود.بیایید با انتخاب یک زعیم صادق وخدمتگار حقیقی پلان دورنمای از زندگی آینده اولادهای خود را رقم بزنیم وبا قاطیعت عمل که گویا(از ما خو گذشت)برای تعین سرنوشت آینده فرزندان خود یک حرکت قاطع واز خود گذرانه کنیم تا باشد سرنوشت آنها را رقم زده وزندگی آنهارا ازین سلطه جویی هانا میمون وبی بنیاد نجات دهیم تا باشد آنها با سربلندی وصاحب اختیاری وبا قدرت زندگی نمایندنه با ذلت ومایوسی چراکه این مساله بقای ماوآینده فرزندان ماست وازما همین ازخود گدری وشهامت را مطالبه مینمایدوبس .واعتصمو بحبل الله جمیعا ولاتنرقو
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید