سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبدالله / غنی
اخبار
نمایش از 30 شهریور 1393
پرینت

متن موافقتنامه حکومت وحدت ملی در افغانستان

1: تسهیل برگزاری جرگه بخاطر تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست صدراعظم اجرایی
- رییس جمهور آینده تعهد می کند تا مجلس بزرگان را برای استدلال در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر عظم اجرایی برگزار نماید.


- بعد از مراسم تحلیف، رییس جمهور جدید با مشوره با رییس اجرایی، به اساس یک فرمان، یک کمیسیون را توظیف می کند تا مسوده تعدیل قانون اساسی را آماده سازد.
- به اساس مواد قانون اساسی(ذکر شماره های مواد قانون اساسی)، حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا به زودترین فرصت ممکنه انتخابات شورا های ولسوالی را برگزار نماید تا نصاب اساسی مجلس قانون اساسی تکمیل گردد.
- حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا یک قانون برای تنظیم نهادهای اساسی و حذف محدودیت های نهادهای محلی را از مطابق به قانون، تصویب و نافذ نماید.
- حکومت وحدت ملی تعهد می نماید تا تذکره های هویت برقی را به تمام اتباء کشور به زودترین فرصت ممکن توزیع نماید.
- تعهدات فوق الذکر به اساسی تقسیم اوقات ضمیمه این موافقتنامه عملی گردد.

2: پست ریاست اجرایی:
- تا زمانیکه صدرعظم اجرایی از طریق تعدیل قانون اساسی به وجود می آید، نظر به احکام مندرجه قانون اساسی رییس (جدید) دولت به اساس فرمان رییس و معاونان ریاست اجرایی را در روز تحلیف معرفی می کند.
- تعیین رییس اجرایی با صلاحیت های وظیفوی صدر اعظم اجرایی به اساس طرح برنده دومی و موافقت رییس جمهور صورت خواهد گرفت. رییس اجرایی برای رییس دولت جوابگو خواهد بود.
- پروتوکول خاص صلاحیت ها برا ی ریاست اجرایی توسط فرمان رییس دولت صورت خواهد گرفت.
- این دور از تاریخ افغانستان ایجاب یک دولت مشروع و فعال را می نماید تا با راه اندازی برنامه جامع اصلاحات و ریفورم ها، مردم را تقویت بخشیده و بدین وسیله ارزش های قانون اساسی را بحیث یک حقیقت روزمره مردم افغانستان رعایت نمایند. با یک مشارکت سیاسی خالصانه بین رییس دولت و رییس اجرایی البته تحت اداره رییس دولت، ثبات کشور تقویت گردد، حکومت وحدت ملی برای موافقتنامه سیاسی، تعهدات برای ریفورم ها، اتخاذ تصامیم به اساس همکاری خود را وقف خواهد نمود. حکومت وحدت ملی آرزوهای مردم را برای صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و ارایه خدمات با توجه خاص به زنان، جوان، علما و افراد آسیب پذیر برآورده می سازد. بر علاوه این موافقتنامه، به اساس مشارکت صادقانه و همکاری موثر در مورد دولت و اجرای اصلاحات بنا می باشد.

- روابط بین رییس دولت و رییس اجرایی به تنهایی و بصورت کل توسط این موافقتنامه نمی تواند تعریف شود. بلکه باید به اساس تعهدات هردو طرف برای مشارکت، دوستی، همکاری و از همه مهمتر مسوولیت پذیری در مقابل مردم افغانستان، تعریف شود. رییس دولت و رییس اجرایی مکلف به کار با همدیگر مطابق به روحیه مشارکت می باشند.

- صلاحیت های خاص رییس اجرایی به اساس یک فرمان ریاست جمهوری به اساس مواد 60، 64، 71 و 77 قانون اساسی تفویض گردد. عناصر اصلی صلاحیت ها باید شامل موارد ذیل باشند.

ا- اشتراک رییس اجرایی در جلسات تصمیم گیری با رییس جمهور
2- اجرای امور اداری و اجرایی طوری که در فرمان رییس جمهور تذکر یافته است.
3- اجرای برنامه های اصلاحات در حکومت وحدت ملی
4- طرح اصلاحات در تمام دوایر دولتی و مبارزه رسمی برضد فساد
5- مشق بکارگیری صلاحیت های خاص اداری و مالی طوری که در فرمان ریاست جمهوری تذکر به عمل آمده است.
6- ایجاد روابط کاری بین ارگان های اجرایی، حقوقی و قضایی کشور در چوکات کاری با صلاحیت ها و وظایف تعریف شده آن
7- اجرا، کنترل، و حمایت پالیسی ها، برنامه ها، امور بودجه وی و مالی دولت
8- دادن گزارش ها و طرح های ضروری برای دولت
9- رییس جمهور بحیث راس دولت و حکومت ، کابینه و مطابق به اختیارات وی ، پالیسی های دولت، استراتژی ، بودجه، بکار انداختن منابع و قانون گذاری بین وظایف و صلاحیت های دیگر وی را رهبری می کند. کابینه شامل رییس دولت و معاونان، رییس اجرایی و معاونان، رییس، مشاور و وزرا می باشد. رییس اجرایی مسوول کنترل تطبیق پالیسی های دولت توسط وزارت خانه ها بوده و بصورت مستقیم و یا در کابینه به رییس دولت گزارش می دهد، به همین ترتیب رییس اجرایی جلسات منظم هفته وار کابینه (شورای وزیران) را رهبری می کند که شامل رییس اجرایی و معاونان آن و وزرا می باشد. شورای وزیران امور اجرایوی دولت را ایفا می کند. رییس اجرایی همچنان تمامی جلسات کمیته های فرعی شورای وزیران را رهبری می کند. به اساس این ماده ای از موافقتنامه، یک فرمان ریاست جمهوری باید متمایز بودن این شورای وزرا را معرفی کند.

10- مشوره دهی و طرح برای رییس جمهور بخاطر تعینات و برطرفی مقام های بلند پایه و امور دیگر دولتی
11- نمایندگی خاص از رییس جمهور در محافل بین المللی در صورت لزوم دید رییس دولت
12- رییس اجرایی عضور شورای امنیت نیز می باشد.
13- رییس اجرایی دو معاون دارد که بحیث اعضا در جلسات کابینه و شورای وزیران و شورای امنیت اشتراک می کنند. وظایف و صلاحیت ها و مسوولیت های معاونان رییس اجرایی همانا وظایف خود رییس اجرایی و یا به اساس پروتوکول های خاص می باشد که توسط رییس اجرایی طرح و توسط فرمان ریاست جمهوری توشیح می گردد.

3: تعینات مقام های بلند پایه دولتی:
به اساس اصول مشارکت ملی، لیافت و قابلیت، نمایندگی عادلانه، صداقت، و تعهدات برای برنامه اصلاحات دولت وحدت ملی، باید به موارد ذیل متعهد باشند.

مساوات بین رییس جمهور و رییس اجرایی در تعیین افراد در سطح روسای ادارات امنیتی و مالی و ریاست های مستقل. در نتیجه این مساوات و به تاسی از مواد 12 و 13 فوق، هر دو تیم در شورای امنیت ملی در سطح رهبری سهم مساوی داشته می باشند. در سطح اعضا هم بگونه برابر و منصفانه سهم داشته باشند.

- رییس دولت و رییس اجرایی بصورت مساویانه خاص به اساس مکانیزم تعین ماموران بلند رتبه موافقت خواهند نمودند. به اساس این مکانیزم، رییس اجرایی سهم کامل در معرفی افراد برای تمامی پست های قابل دسترس دارد و باید در مورد تمام نامزدان غور کامل صورت بگیرد. در مطابقت با قصد اعلامیه مشترک و ماده (5)، رییس دولت و رییس اجرایی، در انتخاب یا معرفی مقام های عالی که در تحت پوشش خدمات عامه نباشند، به اساس مکانیزم فوق مشاورت جدی نموده که باید بگونه برابر و منصفانه از هردو جانب نمایندگی نماید و با در نظر داشت به شمولیت و ترکیب سیاسی و اجتماعی کشور و با توجه خاص به زنان وجوانان و افراد معیوب، برای نهادهای مملکتی بشمول پست های کلیدی عدلی و قضایی و اداره های محلی. هر دو طرف برای اصلاحات در کمیسیون خدمات عامه متعهد می باشند.

- زمینه سازی اشتراک وسیع شخصیت ها و افراد جامعه بطور مساویانه در سطوح مختلف سیستم. استفاده ازین فرصت ها تامین صلح و امنیت و ثبات و ساختن یک اداره سالم.

4: ایجاد پست رهبری برای تیم برنده دوم (اپوزیسیون دولت):
به تاسی از اعلامیه مشترک 17 اسد 1393 به هدف تقویه و توسعه دموکراسی، پست رهبر برنده دوم [ اپوزیسیون] به اساس فرمان رییس جمهور توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهد شد. صلاحیت ها، مسوولیت ها و اعتبار اپوزیسیون در فرمان ریاست جمهوری شرح داده خواهد شد. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در حضور برنده دومی( اپوزیسیون) به اساس این موافقتنامه این تیم (اپوزیسیون ) بحیث متحد دولت عمل خواهد کرد.

5: اصلاحات انتخاباتی:
برای اطمینان ازینکه انتخابات آینده با اعتبار باشد، سیستم انتخابات ( قوانین و نهادها) ایجاب تغییرات بنیادی را می کند. بلافاصله بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، رییس جمهور با یک فرمان خاص کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد می کند. تا سیستم انتخاباتی را به اساس ماده 7 چوکات کاری سیاسی اصلاح نماید. اعضای این کمیسیون به موافقه رییس دولت و رییس اجرایی تعیین و معرفی می گردد. این کمیسیون به رییس اجرایی گزارش می دهد و کابینه در مورد اجرا طرح هایشان تصمیم می گیرد. هدف این کمیسیون اصلاحات سیستم انتخابات برای انتخابات پارلمانی 2015 خواهد بود.

6: تطبیق:
هر اختلاف نظر و منازعه در مودر تعبیر مواد و یا تطبیق این موافقتنامه باید با مشاورت بین جانبین حل و فصل گردد.

جانبین از نقش موثری را که جامعه جهانی در تسهیل این موافقتنامه سیاسی تکنیکی بازی نموده است، تمجید و تشکر می کنند و حمایت شان را از تطبیق این موافقتنامه در رابطه به حکومت وحدت ملی آینده، استقبال می کنند.

7: انفاذ این موافقتنامه:
با حرمت به تعهدات سیاسی و تکنیکی چهار چوب کاری ۱۲ جولای ۲۰۱۴ م و اعلامیه مشترک 8 اگوست 2014 میلادی که تماما در این موافقتنامه انعکاس نموده است. جانبین تعهدات شان را دوباره در مورد نتایج انتخابات و تطبیق این موافقتنامه، تصدیق می کنند که با امضاء هر دو نامزد در حضور افغانستانی ها و جامعه بین االمللی لازم الاجراء می گردد.

داکتر اشرف غنی احمدزی
داکتر عبدالله عبدالله

شاهدان:
حامد کرزی

رییس جمهوری دولت اسلامی اففانستان
یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید