سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط عبداللطیف پدرام
اخبار
نمایش از 30 شهریور 1393
پرینتخوش بودگرمحک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که دروغش باشد
حافظ
تشکیل دولت خیانت ملی
سرانجام محک تجربه به میان آمد وتشت رسوایی سران تیم اصلاحات وهمگرایی ازبام افتاد.معامله ی خاینانه ی که قطعا انتظارآن میرفت شکل گرفت وشور وشیدایی هزاران هزار انسان عدالت خواه درپای کرسی نام نهاد ریاست اجرایی حراج شد.


بارها هوشدار دادم که خیانت این گروه درکنفرانس بن،و توطیه ی شرم آور آنهاعلیه استادربانی رهبرجهاد ومقاومت افغانستان کافی است که باردیگر فریب آنهارا نخوریم وبا تامل ودقت لازم قضایای سیاسی را به سنجش بگیریم.اما انگار ما حافظه ی تاریخی نداریم.درد من این است که چرا قومی بااین گذشته ی درخشان فرهنگی وعلمی به همین ساده گی شعور وشرفش بازیچه ی آدم نابکاری قرار میگیرد که درزیرنام ولوای این قوم وسردار بزرگ آن احمدشاه مسعودپنهان شده است ودربهترین فرصت های به دست آمده خنجرنفرت و کینه ی قومی وتاریخی اش را برجگرگاه آن فرو میکند.درجریان مبارزات انتخاباتی یک کلمه وکلام معطوف به عدالت قومی ومحو ستمگری ملی ازسران اصلاحات وهمگرایی نشنیدیم یکبارحاضرنشدند که ازافتخارات وهویت تاریخی-سیاسی تاجیک ها وبقیه اقوام تحت ستم سخن بگویند.آیااین موردها کافی نبودند داهیانه به بازاندیشی مجدد بپردازیم؟ کجاشدند آن انقلاب ها وحرکات ستم براندازی که با دهان کف کرده شعارش را میدادند این قوم سزاوارآن نبود که ازآن استفاده ی ابزاری صورت بگیرد دولت خیانت ملی که مظهرآشکار سلطه ی یک جانبه ی قومی است لااقل برای ده سال دیگرمردم مارادرمیدان سیاست گذاری های اصلی به حاشیه راند. اعتبارسیاسی ی که بزرگانی مثل استادشهید و قهرمان ملی به این قوم برگردانده بودند حیثیت وجایگاهی را که درجامعه ی بین المللی به دست آورده بود سران خاین تیم اصلاحات وهمگرایی به تمامی نابود کردند دگر قومی که به طوررسمی جایگاه دوم هم درسیستم سیاسی کشورندارد نمیتواند در محاسبات جهانی جدی گرفته شود.کشورهای قدرتمندجهان باتوجه به این وارفتگی وخیانت های داخلی محق اند کماکان بازروی همان قوم حاکم سرمایه گذاری کنند.
اشرف غنی وعبدالله که هردو ازیک تباراند زیرکانه خواستند به جهان بگویند بدون تاجیک ها هم میشود تشکیل دولت داد.حضوردونفر ازیک قوم درپست های ریس جمهوری واجرایی تیرخلاص بردست آوردهای بزرگان وقهرمانانی بود که طی سده ها ونیز دهه های پسین با فداکردن خون وجان خود تاجیک ها وسایراقوام تحت ستم را برجایگاه درخشان ورفیع نشانده بودند.اشرف غنی،موضع ،فکروعملش آشکاربود اما این معامله گر همیشگی پنهان درلباس تاجیک ها که در دیدار بانماینده ی پیشین امریکا گفته بود تاجیکها صلاحیت زعامت افغانستان راندارند،این بارخاینانه وازعقب،به این قوم،که بانان ونمک آن بزرگ شده بود وموقعیتی وآبرویی به یمن بزرگی ودرعین حال سادگی انسانی قوم تاجیک به دست آورده بودفلج کننده ترین ضربه را دریک لحظه ی مهم تاریخی فرود آورد.
حالاکار از کار گذشته است کاش این ضربه ها وخیانت ها حداقل درسی شود برای آینده وتشخیص دشمنان وخاینین آشکار ونقاب پوش.
باید نسبت به این دشمنان داخلی(نیمیم زترکستان نیمیم زفرغانه)که خطرناکترازهرخصم بیرونی هستند تعیین تکلیف کرد وباساده لوحی زیر پرچم هرکس وناکسی سینه نزد وهیاهو براه نینداخت.عزم ها باید جزم شوند وراه اصلی رهایی ملی از کجراهه ی معامله گران جداشود. هراس برخود راه ندهید بگذارید هر آزادی خواه وعدالت طلبی را تجزیه طلب وستمی بگویند. استادبزرگ وقهرمان ملی راهم بارها با چنین الفاظی مخاطب قرارداده بودند وکتاب ها نوشتند همه ی شما اینرا میدانید به پیش به سوی تغییررادیکال نظام سیاسی،نظام عادلانه وتامین حقوق عادلانه ی شهروندی در کادر یک دولت دموکراتیک فدرال .

لطیف پدر ام


اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید