سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط tajikan
اخبار
نمایش از 12 آذر 1393 بازدید: 2969
پرینت


حمایت افغانستانی های مقیم دنمارک از تاسیس «شورای سراسری تاجیکان افغانستان»
دربعدازظهر روز 29 نوامبر 2014 مطابق 8 قوس/ آذر1393 خورشیدی کرد هم آیی باشکوهی به اشتراک دکتر عبدالطیف پدرام نمایندۀ مردم ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان ، رهبر حزب کنگرۀ ملی افغانستان و رییس هیئت مدیره شورای عالی همبستگی تاجیکان افغانستان، به منظور رایزنی و مشورت با نخبه گان تاجیک تبار افغانستانی مقیم دنمارک در شهر کوپنهاگن پایتخت این کشور دایر گردید..


درین گرد هم آیی ابتدا انجنیر نورمحمد (خرمی) فعال سیاسی افغانستانی مقیم دنمارک ضمن خوش آمدید به دکتر پدرام و معرفی ایشان به حضار ؛ سخنان مختصری ابراز نموده و از جمله گفت : « مرور کوتاهی بر تجارب تاریخی مبارزات سیاسی درکشورما؛ این حقیقت انکار ناپذیر را به اثبات میرساند که آن عده ازمبارزانی که از بستر جامعۀ تاجیک سر برآورده اند ، در هر جهت و سمت وسوی سیاسی یی که بوده اند، اکثرشان برای تامین عدالت وتساوی حقوق سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی ومدنی تمام اقوام ساکن در کشور رزمیده ودرین راه قربانی های جبران ناپذیری داده اند. درشرایط فعلی واوضاع جدید نیز کم نیستند گروه های سیاسی و اجتماعی و شخصیت هایی که مبارزه در این راه رادر سرلوحۀ اهداف خود قرار نداده باشند. درین میان فقط جناب دکتر عبدالطیف پدرام بوده اند که به حیث یک سیاستمدار مطرح تاجیکتبار؛ با تحلیل دقیق ومشخص از وضعیت موجود کشور، با جسارت و شهامت سیاسی بینظیر ؛ به یک اقدام به موقع و تاریخی دست یازیده و برای اولین بار ضرورت ایجاد وتاسیس یک نهاد فراگیر تاجیک محور را برای دفاع ، حراست وحمایت ازمنافع مشروع ، عادلانه و قانونی تاجیکان افغانستان به صورت باز، روشن ودقیق از طریق رسانه های گروهی ، تریبیون پارلمان ، ودر نهایت ضمن یک هم آیش با شکوه و باعظمت در «تالار هم آیش های بزرگ - خیمۀ لویه جرگه» بیان داشته اند».
خرمی ضمن حمایت ازاین اقدام آقای پدرام وپشتیبانی از کار کمیتۀ تدارک برای تاسیس شورای سراسری تاجیکان افغانستان که اخیراً به همین منظوردر کابل تشکیل شده است ؛ از ایشان تقاضا نمود تا ضمن صحبت آموزندۀ شان حاضرین را در روشنی اوضاع کشور و پیشرفت کار درزمینۀ تاسیس شورای سراسری قراردهند.
آقای پدرام ضمن بیانیۀ مبسوط و همه جانبه اش یک تحلیل عمیق ، علمی و عینی ای از اوضاع سیاسی- نظامی افغانستان ، انکشافات جاری در منطقه وجهان وتاثیرات این انکشافات برمسایل افغانستان ارایه داشتند که مورد دلچسپی حضار قرار گرفت. در رابطه با انکشافات جاری کشور ازجمله انتخابات پرازتقلب ریاست جمهوری و حکومت منبعث ازآن، کابینۀ تشکیل ناشدۀ به اصطلاح « دولت وحدت ملی» درپی این انتخابات جنجال برانگیز، بد تر شدن پرشتاب وضعیت امنیتی کشور و رقابت های منطقوی و بین المللی در کل را به مثابۀ زمینه های بروز بحران های احتمالی بعدی در کشورارزیابی نموده و بر ضرورت از بین بردن زمینه های بروز چنین بحرانها ودر صورت بروز بر آمادگی برای مقابله بر آنها تأکید نهادند.
دکترپدرام با بررسی ساختار اجتماعی ، ملی ، قومی و فرهنگی جامعۀافغانستان ازبرنامه های پیدا وپنهان یک عده ازعناصر معلوم الحال برای به حاشیه راندن وبیرن ساختن هدفمند تاجیکهای فغانستان ازمراجعی مربوط به تصمیم گیری های کلان ملی وتضعیف عمدی موقعیت آنان در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی ازجانب این عناصرکه با استفاده ازهمه امکانات به شمول امکانات دولتی اعمال میشود؛ پرده برداشت. وی اظهار داشت که با آنکه تبعیض قومی و ستم ملی جزأی از سیاست های عنعنوی دولتهای مستبد گذشته بوده است ولی هیچگاهی برنامه های ناشیانه ای « تاجیک ستیزی ، تاجیک زدایی ؛ فارسی ستیزی و فارسی زدایی» به پیمانه وشیوۀ موزیانه ای که از طرف حلقات تمامیتخواه حاکم طی دهۀ کذشته و گروه تازه به دوران رسیدۀ کنونی اجرا می شود؛ تطبیق و عملی نشده است.
وی «کودتای انتخاباتی» زیر نام انتخابات ریاست جمهوری وسازش بعدی به نام تشکیل «دولت وحدت ملی» را که نتیجه آن عدم حضور حتی یک فردتاجیکتبار درمیان شش تن ازسران اهرم قدرت (رئیس جمهور ، رئیس اجرائیه و چهارتن معاون آنها) می باشد؛ به عنوان یکی ازنمونه های برجسته ای از سیاست «تاجیک ستیزی وتاجیک زدایی» حلقات اتنوسنتریست وبرتری جوی حاکم در کشورارزیابی نمود. به همین منوال لجاجت بیمورد و جنون آمیز همین حلقات مبنی بر تحمیل واژه هایی از زبان های غیر فارسی براین زبان را زیر نام «اصطلاحات و مصطلحات ملی؟» ، قایل شدن نقش درجه دوم به زبان فارسی؛ این زبان مادری اکثریت قاطع وزبان بین الاقوامی ووسیلۀ ارتباط تمام باشندگان کشور ، وهمچنان تلاش مزورانه برای بیرون راندن تدریجی زبان فارسی از عرصۀ تحصیلات عالی دانشگاهی ازطریق وارد کردن زبان انگلیسی به جای این زبان درین عرصه را به حیث مثال زنده ای از «فارسی ستیزی و فارسی زدایی» این حلقات مثال آورد. «طوریکه دیده میشوداینها نقش پای انگلیس ها در نیم قارۀ هند مبنی بر خارج ساختن فارسی ابتدا از دانشگاه ها و دستگاه اداری و قضایی ومقید ساختن آن به مسجد و مدارس دینی را به منظور زدودن نهایی فارسی از هندوستان تعقیب می نمایند.»
آقای عبدالطیف پدرام به ادمۀ موارد فوق؛ موارد دیگری از جمله تعقیب برنامۀ ملت سازی برپایۀ ادغام وزدودن تدریجی هویت ها ، فرهنگ ها ، و زبانهای اقوام و ملیتهای یک کشور چند قومی نظیر افغانستان و تحمیل هویت، زبان ، عنعنات، روایات و اسطوره های یک قوم به مثابۀ هویت ، زبان، عنعنات، روایات و اسطوره های ملی که ازجانب حلقات معین و از جمله رهبران دولتی؛ به مثابۀ یک سیاست رسمی؛ دراین قرن بیست یکم اعمال میشودرا به نقد گرفته؛ ضمن غیر عملی بودن این گونه سیاست ها تطبیق و تحمیل یک جانبۀ اینگونه سیاست ها وپروژه ها را عامل بحران های نفاق برانگیز ومانع عمدۀ رشد طبیعی و قانونمند پروسۀ ملت سازی در کشورارزیابی کرد.
آقای پدرام در بخش دیگری از صحبت هایش ضرورت ایجاد و تأسیس یک نهاد فراگیر تاجیک محوررا برشمرده اظهار داشت که هدف ازتشکیل چنین نهادی تقابل با اقوام دیگر وامتیاز گیری های متداول سیاسی ازطریق حذف دیگران ویا به حساب دیگران نیست. بلکه همچون سایر اقوام برادر دیگرکه نهادها وسازمانهای اجتماعی، فرهنگی وسیاسی خود را برای تحقق اهداف معینی ایجاد کرده اند؛ می خواهیم نهاد مشابهی را برای دفاع ، حمایت و حراست از منافع فرهنگی، زبانی ، هویت تاریخی وحقوق سیاسی قوم بزرگ و پرافتخار تاجیک افغانستان تأسیس و ایجاد نماییم. تشکل فراگیر تاجیکان افغانستان همانطوریکه نخبه گان تاجیکتبار افغانستان صرفنطر ازتعلقات سیاسی ، ایدیولوژیک ، سمتی و منطقوی، سنی و جنسی ودر کل ملیت تاجیک را درزیریک چتر واحد برای تحقق اهداف کلان گرد خواهد آورد؛ در هم آهنگی و تفاهم با نهاد های مشابه سایر اقوام در حل مسایل کلان میهنی سهم سازنده ای خواهد گرفت. افغانستان کشور چند قومی و چند فرهنگی است برای حل مسایل کلان کشوری گفتمان میان قومی ای ضرور است که درآن نخبگان ونمایندگان همه اقوام شرکت جسته واز منافع مشروع این اقوام نمایندگی مشروع و عادلانه نمایند. ما به عنوان تاجیکها همانطوریکه درپی اتحاد و همدلی خود هستیم ؛ از وحدت و اتحاد سایر اقوام نه تنها هراسی نه داریم بلکه آنرا به نفغ خود وبه نفع همه اقوام کشور میدانیم. ما همانطوریکه برضد برتری جویی، انحصار طلبی و تحمیل ارادۀ دیگران بالای خود ،صدای رسای اعتراض خود را بلند نموده و می نماییم ؛ هرنوع برتری خواهی، انحصارطلبی وتحمیل اراده از نام قوم خود بالای سایرین را نیز مردود می شماریم. ما برای عدالت مبارزه می کنیم وعدالت رابرای همه میخواهیم.
در جای دیگری از صحبتش پدرام گفت که اقدام ما حرکت مقابله ای درون تاجیکی نبوده و ما به همه احزاب، گروه های سیاسی ، اجتماعی که تاجیک محور به حساب میروند وهمچنان شخصیت های مستقل ونخبگان وروشنفکران تاجیک احترام قایل هستیم. آرزو داریم ویقین داریم که نمایندگان همه یا حد اقل اکثریت اینگونه احزاب وسازمانها وشخصیتهای بنام وقابل احترام جامعۀ تاجیک صرفنظر از اندیشه و طرزتفکر، موضعگیری و سابقۀ سیاسی ، عقیده وایدیولوژی درکار تشکیل «شورای سراسری تاجیکان افغانستان» ویا نام دیگری که هم آیش بزرگ موسس برآن خواهد گذاشت شرکت کنند. اعضای کمیتۀ تدارک و شخصاً خودم ملاقاتها ،مشورت ها و رایزنی ها را درین زمینه با عزیزان به راه انداخته ایم که نشست امروز ماو شما نیز جزأی از اینگونه برنامه ها درچوکات آمادگی برای تدویر هم آیش بزرگ برای تأسیس وتشکیل سراسری تاجیکان افغانستان است.
درپایان صحبتهای مفصل و همه جانبه، آقای پدرام به نظرات ، پیشنهادات وسوالات شرکت کننده گان گوش فراداده ضمن بررسی وتبصره برهریک از نطرات وپیشنهادات ؛ به سوالات مطروحه یکایک جواب ارایه کردند که قناعت سوال کنندگان وسایر شرکت کنندگان گردهم ایی رافراهم آورد که در اینجا به خاطر جلوگیری از طویل شدن هر چه بیشتر این گذارش به یکی دومورد اشاره می گردد :
1—به ارتباط موضعگیری خودش در رابطه با موقف امریکا در قبال مسایل افغانستان وپالیسی امریکا دربرابر تاجیکها و فارسی زبانان افغانستان ؛ آقای پدرام تصریح کرد که وی برعلاوۀ اینکه یکی از فعالین پرتلاش برای تاسیس شورای سراسری تاجیکان افغانستان است ؛ رهبر یک حزب سیاسی ، عضو مجلس نمایندگان ویک روشنفکر دارای طرز تفکر بخصوص خود می باشد . او گفت که نظر من دررابطه با موضع مورد بحث که مصادف با زمان« تشکیل دولت وحدت ملی» که من آنرا غیر مشروع دانسته ام و همچنان همزمان با امضای توافقنامۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده بود ؛ بیان شده است که الزاماً نمیتواند نظرو موضع شورای سراسری تاجیکان افغانستان به حساب آید. فراموش نباید کرد که «شورای سراسری تاجیکان افغانستان» نه یک حزب سیاسی، نه ایتلافی از احزاب ویا یک جبهۀ متحد بلکه نهاد فراکیری متشکل از افراد، وشخصیتهای متعلق به طیف وسیعی ازاحزاب، سازمانها و گروه ها ؛ اشخاص و افراد مستقل با اندیشه ها وموضعگیری های متفاوت خواهد بود. هستند تاجیکانی که حمایت بیدریغ وبدون چون چرای آمریکا از یک گروه خاص وافراد معین را ناشی از بی مهری امریکا نسبت به تاجیکان به ارزیابی می گیرند ویاهم کم نیستند کسانیکه این امررا ناشی ازشرایط خاص موجود کشورما وناگذیری امریکا می دانند. صاحبان هریک از نوع تحلیل ها عضو شورای ما وشما خواهدبود.
2-- در رابطه با نحوۀ انتخاب وشیوۀ رهبری «شورا» آقای پدرام گفت: با اینکه دراین موضوع باید مطابق اساسنامه که درشورا تصویب می شود عمل بایدشود ولی نظرمن این است که:
« رهبری شورا واقعا جمعی باشد وبا خرد جمعی هدایت شود.کسی مجال انحصارطلبی پیدانکند.راه برمعامله گری ها بسته باشد.فکر وسلیقه ی شخصی هیچ کسی برجای فکرجمعی ننشیند.
-رهبران جوان ومتعدد تربیت شوند وبدرخشند به چند چهره محدود نمانیم.
-جلوانشعاب ها که معمولا ناشی از انحصارطلبی ها،خودخواهی ها وتکروی ها میباشد گرفته شود.
-هرشش ماه به خاطر جابجایی های جدید مسوولان فرصت نقد وبررسی کارها قوت وضعف ها فراهم آید.حتا شش ماه هم قطعی نیست،درهمان چند هفته ی اول هم اگرشوراتشخیص بدهد که مسوولان نمیتوانند اموررامدیریت کنند به سرعت وطبق طرزالعمل خاص تعویض خواهندشد.
»-درتصمیم گیری های کلان ملی باید نمایندگان از تمامی ولایات حضور به هم برسانند
3—به جواب سوالی به ارتباط این موضوع که کدام یک ازرهبران سیاسی و اشخاص سرشناس تاجیک در تشکیل شورا با ایشان وکمیتۀ تدارک همکاری دارند ، آقای پدرام ؛ به آنچه در صحبت توضیحی اش که در بالا باز گوشده است اشاره کرده علاوه کردندکه با همه ارتباط دارند و همکاری همه را جلب کرده اند .دراین میان از یکی، دو، سه نفر مطرح نام نیز بردند که ذکرش ضروری نیست . ولی گفتند سعی همگانی کمیتۀ برآن است که بخش بزرگی رهبران سیاسی، قومندانان، فرهنگیان وسیاستمداران ونمایندگان مردم ،زنان وجوانان از همه اقشار و مناطق کشور در کار گشایش هم آیش بزرگ برای تأسیس شورا حضور به هم برسانند.
این بود گذارش مختصراز جریان گردهم آیی به منشور رایزنی ومشورت پیرامون تاسیس شورای سراسری تاجیکان افغانستان که به اشتراک آقای دکتر عبدالطیف پدرام رهبرحزب کنگرۀ ملی افغانستان، عضومجلس نمایندگان افغانستان و مسؤل کمیتۀ تدارک برای تأسیس شورای مورد نظر ویک عده از فعالین سیاسی تاجیکتبار وافغانستانی های مقیم دنمارک در شهر گوپنهاگن
یادداشت: برای بزرگ ساختن تصویری که در بالا درج است ، روی عکس فشار دهید. سپاس .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید